Our Menu

Chawal Ki Bahar

Menu Types

 • Maheshwari Special Biriyani
 • Kasmiri Biriyani/li>
 • Mushroom Fried Rice
 • Shahi Pulao
 • Ginger Fried rice
 • Vegetable Biriyani
 • Palak Biriyani
 • Matar Paaneer Pulao
 • Onion Fried Rice
 • Matar Pulao
 • Jeera Fried Rice
 • Plain Rice